Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
«Σ.Ε.Ε.Ν. Π.»

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Άρθρο 1 :
Ιδρύεται Κλαδικό Σωματείο Εργαζόμενων  στον κλάδο της  Ενέργειας.  Ο τομέας ενέργειας περιλαμβάνει κάθε είδος ενέργειας όπως π.χ. την Ηλεκτρική Ενέργεια, το Πετρέλαιο και τα παράγωγα του πετρελαίου, το Φυσικό Αέριο, τις Ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας .
α. Η επωνυμία του σωματείου είναι «Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια, Νομών Πελοποννήσου,  «Σ.Ε.Ε.Ν. Π.»

β. Έδρα του σωματείου είναι η Μεγαλόπολη.
γ. Το σωματείο διαθέτει κυκλική σφραγίδα, η οποία στην περιφέρεια αναγράφει την επωνυμία του σωματείου και στο μέσο φέρει  την χρονολογία ιδρύσεως και την έδρα.

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2                                                              
Οι σκοποί του σωματείου είναι:
1. Να συνενώσει όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην  ενέργεια, ανεξάρτητα από την επιχείρηση ή το χώρο δουλειάς που εργάζονται, με στενούς δεσμούς συναδελφικότητας και ταξικής αλληλεγγύης, με στόχο την πάλη για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση, διακρίσεις, και για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας.
2. Η υπεράσπιση των Κοινωνικών Δημοκρατικών και Συνδικαλιστικών ελευθεριών, η προστασία και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας.                                                                                                                                                                                                                                       3.  Να συντονίζει τις προσπάθειες και τους αγώνες του με το υπόλοιπο ταξικό εργατικό κίνημα για την υπεράσπιση των συμφερόντων όλης της εργατικής τάξης της χώρας μας (εργαζομένων και  ανέργων),  για την βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
4. Να συντονίζει τη δράση του με το σύνολο του εργατικού κινήματος ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, τον φασισμό και τον πόλεμο συμβάλλοντας με όλες του τις δυνάμεις για την προώθηση των προσπαθειών για την ειρήνη.
5. Να κηρύσσει απεργίες αλληλεγγύης, να συμπαραστέκεται ηθικά, υλικά, οικονομικά  σε άλλα συνδικάτα και σωματεία, σε εργαζόμενους άλλων κλάδων, εργασιακών χώρων  και  επιχειρήσεων,  καθώς και στους αγώνες του αγροτικού κινήματος και των  κινημάτων της ειρήνης και της νεολαίας.
6. Να συμμετέχει, να συντονίζει και να υποστηρίζει την διεθνιστική συνδικαλιστική δράση  στον κλάδο ενέργειας στα πλαίσια της ΠΣΟ (Παγκόσμια Συνδικαλιστική Οργάνωση).

7. Να προάγει τη δράση των εργαζομένων ώστε η ενέργεια να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι μέσο κερδοσκοπίας.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 3
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιτευχθεί:
1. Με την ταξική ενότητα, με την κοινή συνδικαλιστική και εργατική πολιτική των εργαζομένων στον τομέα της ενέργειας και του συνόλου της εργατικής τάξης. Μόνο έτσι το σωματείο μπορεί να υπερασπίσει και να βελτιώσει τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των συναδέλφων.                                                       
2. Με τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.                                                                                                                                  3. Με τη διαρκή προσπάθεια για ίδρυση αυτοτελών Τοπικών Παραρτημάτων σε κάθε εργασιακό χώρο και όπου υπάρχει επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και έχει άμεση ή έμμεση σχέση μ' αυτή.
4. Με την παρακολούθηση και την πίεση με κάθε πρόσφορο μέσο στους εργοδότες για πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους εργασιακούς χώρους.
6. Με την καταγγελία και την έγκληση σε δικαστικές και διοικητικές αρχές για παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τη συνδικαλιστική οργάνωση ή τα μέλη της.
5. Με τη διαρκή προβολή των εργατικών αναγκών και δικαιωμάτων με αφίσες, έντυπα, φυλλάδια, εφημερίδα του σωματείου κ.λ.π.  
6. Με διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες, και την κοινή δράση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
7. Με την πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών εκδηλώσεων και την υλική υποστήριξη της έκφρασης των πολύπλευρων ενδιαφερόντων των συναδέλφων.
8.  Με την δημιουργία απεργιακού ταμείου και ταμείου αλληλοβοήθειας.
9.  Με την αξιοποίηση των γραφείων του σωματείου για να στεγαστεί κάθε προσπάθεια που εξυπηρετεί τους στόχους του σωματείου, είτε αυτές απορρέουν από το σωματείο σαν σύνολο, είτε από ομάδα συναδέλφων, είτε από μεμονωμένους συναδέλφους.
10. Με κάθε άλλο μέσο που η γενική συνέλευση του σωματείου θα αποφασίσει.
11. Με την προσχώρηση σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, έχοντας το δικαίωμα του ελέγχου των ενεργειών τους, της κριτικής, και στην περίπτωση που δεν εκφράζουν τα συμφέροντα των εργαζόμενων  το δικαίωμα της αποχώρησης εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο  4
Τακτικοί πόροι: H συνδρομή των μελών η οποία θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής θα καθορίζεται σε (2) δύο ευρώ μηνιαίως και θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Έκτακτοι πόροι: Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής των μελών. Οι έκτακτες εισφορές των μελών. Οι οικονομικές ενισχύσεις των συνάδελφων και φίλων του σωματείου. Τα έσοδα από χορούς, λαχειοφόρους, εράνους, πώληση έντυπων, δωρεές, κληρονομιές, ενισχύσεις από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, από κινητή και ακίνητη περιουσία.
Όλα τα έσοδα του σωματείου αναγράφονται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του σωματείου και εισπράττονται με διπλότυπη απόδειξη. Εισφορές μπορεί να εισπραχθούν και με κουπόνια σφραγισμένα με την σφραγίδα του σωματείου.
Έκτακτος πόρος για το σωματείο είναι και οι εισφορές για το ταμείο αλληλοβοήθειας  ή το απεργιακό ταμείο που δημιουργείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Το σωματείο απαγορεύεται να πάρει χρηματοδότηση από εργοδότες, οργανώσεις εργοδοτών, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, και συνδικαλιστικές παρατάξεις. Τέτοια  χρηματοδότηση έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και την ανεξαρτησία του σωματείου.
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου τα περιουσιακά του στοιχεία μεταβιβάζονται σε άλλο σωματείο ή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με απόφαση γενικής συνέλευσης.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 5
1. Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος που εργάζεται με οποιασδήποτε μορφής σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε επιχείρηση στον κλάδο ενέργειας ή σε επιχείρηση που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την ενέργεια, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας ανεξάρτητα από τον τρόπο της αμοιβής του, τη διάρκεια, τον τυπικό χαρακτηρισμό, τον ασφαλιστικό φορέα, εφόσον εργάζεται στην Ελλάδα και ανεξάρτητα από  ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα ή ιθαγένεια εφόσον εργάζεται στον κλάδο της ενέργειας τουλάχιστον για δύο (2) μήνες.  
Μπορεί να παραμείνει μέλος του σωματείου άνεργος για διάστημα μέχρι ενός χρόνου και εφόσον κάλυπτε μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
2. Ο δικαιούμενος  να εγγραφεί μέλος του σωματείου, υποβάλει έγγραφη  αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου η οποία περιέχει:
α) Όνομα, επώνυμο, Πατρώνυμο, Ειδικότητα.
β) Επιχείρηση που εργάζεται ή εργαζόταν πριν χάσει την εργασία του.
γ) Δήλωση  ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού.
Η εγγραφή γίνεται δεκτή με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έλεγχο των  προϋποθέσεων.
Μαζί με την αίτηση εγγραφής, ο αιτών καταβάλει εφάπαξ το ποσό του δικαιώματος εγγραφής  ήτοι την συνδρομή ενός (1) μήνα. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την αναπροσαρμογή του ως άνω ποσού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6
1. Να συμμετέχει ολόπλευρα στη ζωή του σωματείου. Να είναι ενήμερος για κάθε τι  που αφορά τη λειτουργία του σωματείου.
2. Να παίρνει μέρος της Γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετείται και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία. Να  παρακολουθεί της συνεδριάσεις όλων των Οργάνων του σωματείου, με δικαίωμα γνώμης και συμβουλευτικής ψήφου.
3. Να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις του και τις ιδέες του μέσα στο σωματείο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο και τρόπο που συνάδει με την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης.
4. Να ελέγχει τις πράξεις και τις παραλείψεις του Δ.Σ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής και όλων των οργάνων του σωματείου. Να ζητά από τα όργανα και από κάθε μέλος του σωματείου την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, των αποφάσεων και των εντολών των Γενικών Συνελεύσεων.
5. Να ασκεί  το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα του σωματείου.
6. Να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο. Για τούτο υποβάλλει έγγραφη αίτηση διαγραφής και καταβάλλει τυχόν καθυστερούμενες οφειλές.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7                                
Κάθε μέλος υποχρεούται:
1. Να αντιλαμβάνεται ότι τα δικαιώματά του στο σωματείο συνοδεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, υποχρεούται να συμμετέχει στη ζωή του σωματείου, να βοηθά στη λειτουργία του, να αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης για την πραγμάτωση των σκοπών του.
2. Να προωθεί τους στόχους του σωματείου στο χώρο δουλειάς και στον τομέα της ενέργειας.
3.Να συμμετέχει στις διαδικασίες του σωματείου (Γ.Σ. κ.λ.π.).
4.Να καταβάλλει στο σωματείο τις συνδρομές του.
5. Κάθε μέλος απαλλάσσεται από τις συνδρομές προς το σωματείο κατά το χρονικό  διάστημα που βρίσκεται στη στράτευση ή στην ανεργία.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 8
Το Δ.Σ. του σωματείου μπορεί να επιβάλει στα μέλη του στις παρακάτω περιπτώσεις τις εξής ποινές :
α) Της έγγραφης επίπληξης,
β) της προσωρινής αποβολής μέχρι και για έξι μήνες,
γ) της διαγραφής, όταν :
1. Αυτά επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του σωματείου ή στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών.
2. Παραβαίνουν τις από τη συλλογική σύμβαση εργασίας αναληφθείσες από το Σωματείο υποχρεώσεις.
3. Ενεργούν πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των μελών του Σωματείου, το οποίο έχει κοινωνική αποστολή.
4. Παραβαίνουν το καταστατικό, απειθαρχούν στις αποφάσεις των Γ.Σ. και της Διοίκησης, προβαίνουν σε πράξεις οι οποίες αντιβαίνουν στο σκοπό και στα συμφέροντα του Σωματείου και γενικά με τη διαγωγή τους και τη δράση τους βλάπτουν τα συμφέροντα των εργαζόμενων.
5. Καθυστερούν τις συνδρομές τους πλέον του τετράμηνου και αρνούνται να τις τακτοποιήσουν μέσα σε διάστημα 20 ημερών από την ημέρα της πρόσκλησής τους από τον ταμία.
6. Μέλος που τιμωρήθηκε επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι ποινές επιβάλλονται ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. οφείλει να καλέσει σε έγγραφη απολογία το υπό κατηγορία μέλος τουλάχιστον τρεις μέρες πριν την επιβολή της ποινής.
Άρθρο 9
Η ιδιότητα του μέλους του σωματείου χάνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 8 $ γ  1,2,3,4,5,6, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και όταν:
1.Το μέλος ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή του.
2.Το μέλος απέβαλε την ιδιότητα του επαγγέλματος βάσει του οποίου κατέστη μέλος του σωματείου.
3. Αποκτήσει εργοδοτική ιδιότητα ή τραπεί σε άλλο επάγγελμα.            
Τα μέλη που διαγράφονται μπορούν μέσα σε δίμηνη προθεσμία από την έγγραφη κοινοποίηση της περί διαγραφής απόφασης, να προσφύγουν στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Τα αποχωρούντα ή διαγραφέντα μέλη του σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού, ούτε δικαιούνται την επιστροφή των συνδρομών τους.
ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 10
Τα όργανα του Σωματείου είναι τα παρακάτω :
α) Διοικητικό Συμβούλιο - Προεδρείο
β) Γενική Συνέλευση
γ) Εξελεγκτική Επιτροπή
δ) Γενικό Συμβούλιο
ε) Τοπικά παραρτήματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ των μελών του σωματείου με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών που προβλέπονται στα οικεία άρθρα του παρόντος. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται στα (11) έντεκα μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, η θητεία του δε είναι τριετής. Καθήκον του είναι να συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Γι' αυτό λογοδοτεί και ελέγχεται στις Γενικές Συνελεύσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του που καλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντα συμβούλου του πλειοψηφούντος συνδυασμού εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του. Εάν σε αυτή την  προθεσμία δεν καλέσει ο πρώτος πλειοψηφών, αναλαμβάνει να καλέσει ο δεύτερος. Εάν στην  προθεσμία (10) ημερών δεν καλέσει και ο δεύτερος, έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε εκλεγμένος στο Δ.Σ. Εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γραμματέα, (όπου και ορίζεται ως προεδρείο), Αναπληρωτή Ταμία και Έφορο.
Αν τα μέλη  σωματείου  υπερβούν τα 300, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. αυξάνεται στα 13 μέλη, πάνω από 500 σε 15 μέλη, πάνω από 1000 σε 19 μέλη, και πάνω από 1500 σε 21 μέλη.
Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα μισά συν ένα μέλος τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του. Συνεδριάζει μια φορά το μήνα και πιο τακτικά αν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο  ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία από τους παρόντες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Άρθρο 13
Ο πρόεδρος  και  ο γραμματέας του Δ.Σ  εκπροσωπούν  το σωματείο. Ο  πρόεδρος  διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και υπογράφει μαζί με τον γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών του σωματείου. Εισηγείται τα θέματα στο Δ.Σ. μετά από συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου.
 Ο Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.  
 Ο Γραμματέας κρατά τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των  Γενικών Συνελεύσεων, κρατά το μητρώο  μελών, φροντίζει την αλληλογραφία του σωματείου και τα αρχεία εισερχόμενων  -   εξερχόμενων  εγγράφων. Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών του σωματείου. Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη τήρησης του βιβλίου  εσόδων-εξόδων (ταμείο), των μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης με τις οποίες γίνεται η είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών και των λοιπών εισφορών, των μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής με τις οποίες γίνεται οποιαδήποτε πληρωμή του σωματείου. Έχει και την ευθύνη του βιβλίου περιουσίας του σωματείου όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, του σωματείου. Ο ταμίας στο τέλος κάθε τριμήνου συντάσσει λεπτομερή οικονομικό  απολογισμό διαχείρισης,  τον οποίο υποβάλει σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. με την εξελεγκτική επιτροπή. Τα όργανα αυτά με την έγκριση του απολογισμού φέρουν από κοινού την ευθύνη με τον ταμία.
Ο Αναπληρωτής  Γραμματέας βοηθά τον  Γραμματέα στο έργο του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Επίσης εκτός του προεδρείου εκλέγονται και :
 Ο Αναπληρωτής Ταμίας ο οποίος βοήθα τον Ταμία στο έργο του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
Ο Έφορος που έχει την ευθύνη για την περιουσία του Σωματείου μαζί με τον Ταμία  και μεριμνά για την καλή λειτουργία των γραφείων του.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 14
Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου.
Εάν δεν βρεθεί σε απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση καλείται νέα, εντός το πολύ οκτώ (8) ημερών. Κατά τη δεύτερη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/4 των ιδίων μελών.
Εάν δεν βρεθεί σε απαρτία και η δεύτερη συνέλευση καλείται Τρίτη, εντός το πολύ πέντε (5) ημερών. Κατά την Τρίτη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/5 των ιδίων μελών.
Εάν δεν βρεθεί σε απαρτία και η Τρίτη συνέλευση δεν μπορεί να κληθεί άλλη επί του αυτού θέματος προτού παρέλθει μήνας, η οποία θεωρείται πρώτη όσον αφορά την κατά το παρόν απαιτούμενη απαρτία.  

Άρθρο 15
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, επιλαμβάνεται δε όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με το Σωματείο, δηλαδή :
α)  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης θητείας.
β) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της Διοίκησης
γ) Τροποποιεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το παρόν καταστατικό.
δ) Αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που δεν προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό και τη νομοθεσία.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται μια φορά το χρόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. προς τα μέλη του σωματείου, διαφορετικά εάν το ζητήσει εγγράφως το 1/10 των μελών. Η έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. κοινοποιείται τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες πριν τη σύγκληση της και τοιχοκολλάται στα γραφεία του σωματείου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η Διοίκηση του Σωματείου με απόφαση της ή όταν το αιτηθεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Με την έγγραφη αίτησή τους τα μέλη οφείλουν να ορίζουν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Μέσα σε διάστημα (1) ένα μήνα από την υποβολή της ως άνω αίτησης το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση
3. Οι προσκλήσεις των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., αναγράφουν την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο συγκλήσεως και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η Πρόσκληση για την έκτακτη Γενική συνέλευση τοιχοκολλείται μέσα σε οκτώ (8) μέρες στα γραφεία του σωματείου. Απόφαση για θέμα που δεν αναγραφόταν στην πρόσκληση είναι άκυρη.
4. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το 1/3  των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που εργάζονται στην πόλη όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου.
5.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε φύσης συλλογικών οργάνων, θεμάτων εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα, κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση καταστατικού, συγχώνευση καθώς και ίδρυση Ένωσης, προσχώρηση ή και αποχώρηση από αυτήν είναι μυστική, διαφορετικά δεν είναι έγκυρη, ενώ η ψηφοφορία επί άλλων θεμάτων γίνεται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση. Εάν μέλος μη ταμειακώς εντάξει ή μη μέλος του Σωματείου λάβει μέρος στη μυστική ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση θεωρείται άκυρη.
   
ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 16
1. Τοπικό παράρτημα του σωματείου ιδρύεται ύστερα από απόφαση  του Δ.Σ. και αποτελείται από δέκα (10) τουλάχιστον άτομα. Τοπικό παράρτημα  μπορεί να ιδρυθεί σε κάθε διαφορετικό χώρο εργασίας της ίδιας επιχείρησης καθώς και σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας ή έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την ενέργεια. Με έγκριση του κεντρικού Δ.Σ. εκδίδεται σφραγίδα του τοπικού παραρτήματος για τις ανάγκες του.
Αν το τοπικό παράρτημα έχει μέχρι 100 μέλη το Δ.Σ. του παραρτήματος είναι 5μελές, πάνω από 100 μέλη γίνεται 7μελές και πάνω από 300 μέλη 9μελές.
2. Τα παραρτήματα του Σωματείου έχουν αυτοτέλεια στη δράση και τη λειτουργία τους  (Γ.Σ., ή Δ.Σ.) στα πλαίσια των γενικότερων σκοπών καθώς και αποφάσεων του Δ.Σ. του σωματείου και είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη της δράσης του σωματείου στο χώρο τους. Τα Τοπικά Παραρτήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του σωματείου και ασκούν στο χώρο τους όλες τις αρμοδιότητες (αντίστοιχες με αυτές του σωματείου) που απορρέουν από το παρόν καταστατικό.
 Ειδικότερα τα Τοπικά Παραρτήματα ασχολούνται με όλα τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο εργασίας που καλύπτουν και έχουν την αρμοδιότητα να κηρύξουν κάθε μορφής αγωνιστική εκδήλωση, απεργία κλπ.
Τα Τοπικά Παραρτήματα κοινοποιούν τις εκάστοτε αποφάσεις τους στο Δ.Σ. του σωματείου.
Οικονομικά το Σωματείο μπορεί με απόφασή του να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από  τη δράση των Τοπικών Παραρτημάτων.
Τα τοπικά παραρτήματα που αντιστοιχούν σε εργατικό κέντρο διαφορετικό από το εργατικό κέντρο που  βρίσκεται η Έδρα του σωματείου μπορούν να εγγραφούν μέλη στο αντίστοιχο εργατικό κέντρο με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.
3. Το Δ.Σ. του σωματείου μπορεί να φτιάξει Επιτροπή Ειρήνης του Σωματείου, ανάλογα με τις ανάγκες του δημιουργεί Επιτροπές, Νέων, Γυναικών, Πολιτιστική Επιτροπή κ.λ.π. Όλες οι παραπάνω επιτροπές είναι βοηθητικά όργανα, που συνδράμουν στο πλευρό του Δ.Σ. και λειτουργούν με βάση τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του.
   
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 17
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Εκλέγεται μαζί και κατά τον ίδιο τρόπο με το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία του έχει την ίδια διάρκεια με αυτό. Μετά την εκλογή της καλείται η πρώτη συνεδρίασή της από τον πλειοψηφίσαντα, κατά την οποία η Ε.Ε. εκλέγει από τα τακτικά μέλη τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Επιβλέπει αν αυτή είναι σύμφωνη με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εξετάζει το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και  ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκτακτη έκθεση αν για κάποιο λόγο το κρίνει σκόπιμο και τακτική έκθεση για την οικονομική διαχείριση για κάθε έτος την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση και στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Το πρακτικό συνεδρίασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επισυνάπτεται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του σωματείου. 


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 18
Μέσα στα πλαίσια του σωματείου λειτουργεί το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από :
1.     Το Διοικητικό Συμβούλιο,
2.     Την  3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή
3.     Τους Προέδρους και Γραμματείς των Παραρτημάτων.
4.     Τους Αντιπροσώπους του Σωματείου στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
Το Γενικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και συνεδριάζει μετά από απόφαση του Δ.Σ. τακτικά κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όποτε χρειαστεί. Ασχολείται με θέματα που εισηγείται το Δ.Σ. και ο πρόεδρος του σωματείου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 19
Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του.
Αυτή η Γενική Συνέλευση ονομάζεται εκλογοαπολογιστική. Εκλέγονται εξαμελής (6) Κεντρική εφορευτική επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα παραρτήματα εκλέγουν διμελή (2) εφορευτική επιτροπή  και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία φροντίζει για τη διενέργεια ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τα συνέδρια των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Η Εφορευτική  Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το βιβλίο μητρώου μελών. Αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή υποβαλλόμενη ένσταση. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα και τους αντιπροσώπους του σωματείου.                                                                                                                                                     
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται σε 30 ημέρες από την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής και διαρκούν όσο χρόνο κριθεί αναγκαίος από την ίδια. Στην εφορευτική επιτροπή υποβάλλουν υποψηφιότητα όσοι επιθυμούν καταθέτοντας συγχρόνως αίτηση σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζει η ίδια. Στην αίτηση αναγράφεται και ο συνδυασμός στον οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος.
Η Εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια τα οποία πρέπει να είναι τυπωμένα πέντε  (5) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες  Επίσης με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής τοιχοκολλείται στα γραφεία του σωματείου πίνακας των υποψήφιων και των συνδυασμών. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ή  του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου του συνδικάτου και της αστυνομικής ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι κατέρχονται ατομικά ή με κατά συνδυασμούς ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά.
Το εκλογικό σύστημα που καθιερώνεται για την εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων είναι το σύστημα της απλής αναλογικής. Τα ισχύοντα για τις αρχαιρεσίες του σωματείου ισχύουν και για τα τοπικά παραρτήματα.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται να μπαίνουν τόσοι σταυροί προτίμησης  όσα είναι και τα μέλη που εκλέγονται στο αντίστοιχο όργανο. Σε ψηφοδέλτιο που μπήκαν, περισσότεροι σταυροί προτίμησης είναι άκυρο μόνο ως προς  στους σταυρούς προτίμησης.
Οι έδρες του Δ.Σ. της εξελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψήφιων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής  ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες  φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Οι  έδρες που έχουν μείνει αδιάθετες κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που έχουν μείνει αδιάθετες ή αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται Κλήρωση.  
Για  τους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το σύνολο των ψηφισάντων για τα δευτεροβάθμια συνέδρια διαιρείται με το μέτρο που ισχύει για κάθε δευτεροβάθμια  οργάνωση ώστε να προκύψει ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγει το συνδικάτο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που ψήφισαν για αντιπροσώπους διαιρείται με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγει το συνδικάτο και το πηλίκο παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους αποτελεί το εκλογικό μέτρο για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα.
Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο υποψήφιους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.

Για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ή παυθέντος ή εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής καλείται να αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στον οποίο ανήκε ο παραιτηθείς ή παυθείς ή εκλιπών. Για την αντικατάσταση μεμονωμένου, η αναπλήρωση γίνεται από τον λαβόντα τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης υποψηφίου ανεξαρτήτως συνδυασμού.ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρο 20
1.Μητρώο μελών.
2.Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων.
3.Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικών Συμβουλίων                                                                                                                                 4.Ταμείου, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά τα έσοδα και τα έξοδα του  σωματείου
5. Περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  &  ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 21
1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με σύγκληση Καταστατικής Συνέλευσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. η όταν  ζητείται από το 1/3  των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη πρόταση προς το Δ.Σ. Στην έγγραφη πρότασή τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν αιτιολογημένα τα προτεινόμενα προς τροποποίηση άρθρα. 
Η Καταστατική Συνέλευση χρειάζεται ως απαρτία το 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου. Οι καταστατικές αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να συγκεντρώσουν τα 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το σωματείο διαλύεται μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη. Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 1/2 των ταμειακά  εντάξει μελών και να παρθεί απόφαση με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Αφού αποφασισθεί να διαλυθεί το σωματείο η περιουσία του σε χρήματα, κινητά και ακίνητα διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 22

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, τα οποία διαβάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν το καθένα ξεχωριστά και στο σύνολό τους με σαράντα τρεις  (43) ψήφους  από την συνέλευση των ιδρυτών στις 19 Δεκεμβρίου 2010, με μυστική ψηφοφορία. Το παρόν καταστατικό θα ισχύσει από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του σωματείου. Επίσης η Γενική Συνέλευση στην ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, εωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του καταστατικού του Σωματείου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της ως άνω  διαδικασίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται   να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εκλεγούν όλα τα όργανα του Σωματείου. Για ό, τι δεν προβλέπει ρητά το παρόν καταστατικό αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μεγαλόπολη   19 Δεκεμβρίου 2010
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΛΙΚΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΛΙΑΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

3/8/1961

49
ΜΑΝΤΖΑΒΑ  27
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
22200

2
ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

3/5/1961

49
ΤΡΟΠΑΙΑ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
22008

3
ΜΑΡΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

29/12/1960

50
ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24002

4
ΒΕΡΓΕΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

7/8/1967

43
ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΥ 14
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
22100

5
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

19/10/1957

53
ΣΟΛΩΜΟΥ 12
ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
26500

6
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

6/9/1962

48
ΚΑΡΑΚΑΝΔΑ 138
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
27200


7
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

19/5/1968

42
ΚΑΣΤΟΡΙ
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
23059

8
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

5/8/1952

58
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 40
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
21200

9
ΔΡΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

7/1/1964

46
ΩΡΩΠΟΥ 12
ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ
26226


10
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

1/1/1959

51
ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 49
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
27100

11
ΣΤΡΑΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΔΕΗ

24/3/1966

44
ΤΟΥΡΛΕΝΤΕ 87
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
24100


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου